Wielkopolski Kurator Oświaty i Zespół ds. Kształcenia zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty zaprasza na konferencję pt. “Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych”, która odbędzie się w dniu 27.05. godz.11.30.

Program konferencji przesyłam w załączeniu.

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzNmFiODItZDI0Mi00ZDk3LTg5M2ItY2EzNWUxYTZlNGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228829eb95-eba8-4ea3-a5c8-c4b6a39078d2%22%2c%22Oid%22%3a%2254ea291f-7a5b-48a6-84ce-e31aa3e752a5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

About Author